<<< back

Author's Index

Abashev V.Yu. 369

Madan L. 510

Abbondandolo A. 428

Maffei M. 511

Abramidze T. 387

Makarov F.N. 440

Abramov M.M. 599

Malacshuk L.S. 478

Achmatova E.N. 554

Malamuzh S.S. 512

Afanasyev R.V. 613, 614

Malaschuk L.S. 512, 513, 591

Afonin B.V. 369, 370

Malcuta M.A. 621

Agadzhanyan N.A. 371

Malinina E.I. 492, 493

Agaeva M.Yu. 383

Maltsev S.N. 419

Agureev A.N. 372, 373, 564

Maltseva L.D. 582

Aidu E.A.I. 413, 596

Malyutin V.E. 582

Akema T. 459

Manik A.P. 626

Akhapkina V.I. 374, 375

Man'ko O.M. 390, 391, 572

Akhmatova E.N. 377

Mano T. 514

Akihiko Ishihara 643, 644

Manuilova E.S. 501

Aksel-Rubinshtein V.Z. 533, 534

Margulis B.A. 448

Aksyonov S.I. 375, 376

Marits N.A. 636

Alekhova T.A. 377, 378

Markin A.A. 474, 515

Aleksandrov G.V. 378

Marko M. 510

Aleksandrov V.G. 378

Markov A.V. 516

Aleksandrov V.V. 580

Martinenko M.V. 513

Aleksandrova N.P. 378

Masini M.A. 617

Aleksandrova T.B. 580

Masitskaya O.A. 516

Alekseev V.A. 379

Matrosov S.S. 640

Alesenko B.A. 497

Mats V.N. 469

Alexandrov A.V. 469

Matyuchev T.V. 369

Alexeyev V.N. 380, 528

Maximov A.L. 517, 518

Alferova I.V. 381, 382, 460

Maximov G.V. 610

Almanza A. 622

Maximova N.N. 518

Altman J.A. 383

Mayr W. 486

Altukhov Yu.P. 384

McIntyre J. 518

Amatuni A.S. 384

Medenkov A.A. 519, 520

Ananjin S.V. 599

Medintsev I.I. 493

Anatoly I. 510

Medvednik R.S. 471

Andreeva E.A. 385

Melik-Osipova L.E. 569

Andreichuk P.O. 594

Melnik B. 510

Anfimov N.A. 386

Mel'nik S.G. 521

Anishkina N.M. 388

Meloni M.A. 428

Anisimova I.G. 386, 637

Menkin E.V. 499

Anitov Yu.M. 628

Mesyats A.I. 639

Anton H.J. 387

Michael Hajek 617

Antonets V.A. 388

Mikhailov V.M. 403, 529

Antonov A.A. 389, 541

Mikos K.N. 534

Aphanasev V. 487

Miller N.V. 444

Arbeille Ph. 449

Minakova M.Yu. 455

Arkhangelsky V. 617

Mineeva M.F. 476

Arokina H.K. 390

Mironov A.V. 522

Arutjunjan A.V. 501

Mironov M.A. 379

Arutyunova O.V. 390, 391, 572

Mirzadzhnanov Yu.A. 491

Astakhova T.G. 580

Mishchenko L.T. 522

Astapova S.A. 439

Mitashov V.I. 387, 524

Atkov O.Yu. 392, 413, 596

Mitichkin O.V. 516

Atyakshin D.A. 393

Mitroshkin A.G. 582

Avdeev S. 486, 487

Modin A.Yu. 525

Avelev V.D. 531

Moiseev Yu.B. 525

Ayvazyan S.A. 504

Moiseyev N.A. 526

Aznabayeva Y.G. 394

Moiseyev Yu.B. 508, 509

Babakova L.L. 394

Monastyrev A. 381

Bachl N. 395, 609

Morey-Holton E. 526

Badakva A.M. 395, 444

Morgun V.V. 384, 392, 527, 528, 546

Baevski R.M. 396, 397, 398, 400

Morgunov V.A. 463, 494

Bahbouh R. 606

Morukov B.V. 529

Bakirov T.S. 401, 453

Moshkov D.A. 501

Bakulin A.V. 402, 546

Moshonkina T.R. 531

Balezina N.P. 469

Moskovkin I.K. 531

Balueva T.V. 551

Mounier Y. 532, 533

Baranov V.M. 403, 404

Mukhamedieva L.N. 533, 534, 564

Baranova E.V. 618

Mukhin V.A. 369

Barer A.S. 405

Mulavara A.P. 415

Baron R. 395, 609

Murashko L.M. 402, 546

Barsel V.A. 472

Musabaev T. 487

Bartosh O.P. 406

Musatenko L.I. 535

Bartosh T.P. 407

Musgrave M.E. 507

Bastide B. 532, 533

Mushak P.A. 568

Beach T. 440

Myasnikov V.I. 491, 503, 536, 537

Bednenko A.V. 407, 408

Myoki Sh. 471

Bedziouk S. 408

Nagornev S.N. 550, 616

Bekmetov R.R. 551

Naoko Nakano 643

Belakovsky M.S. 565

Naryshkin A. 416

Belousov P.A. 384

Nasledov G.A. 538

Benavides E. 424

Nazarov N.M. 539

Bender M.B. 426

Nechaev A.P. 540

Berezin G.I. 613

Nedekker I.G. 589

Berezovskiy V.A. 409, 410, 505

Nedkov R. 473

Berger M. 558, 603, 607

Nedukha O.M. 540

Berkovitch Yu.A. 411

Nesterov M.A. 369

Berljand A.S. 374

Nesterov V.F. 601

Bersenev E.J. 396

Neverov A.G. 590

Berthoz A. 518

Nichiporuk I.A. 438

Bingham G.E. 507

Nidekker I.G. 541

Birjukow E. 564

Nikitin N.I 383, 534

Birykov R.Yu. 571

Nikolaev V.P. 542

Black F.O. 412, 552

Nishikawa W. 471

Blinov V.V. 497, 512

Nomura T. 471

Blinova E.V. 413, 596

Noskin A. 564

Blonskaya L.F. 414

Noskov V.B. 370, 510, 543

Bloomberg J.J. 415

Novikov G.I. 531, 544

Boarino L. 511

Novikov V.E. 402, 546

Bobe L.S. 594

Novikova N.D. 430, 545

Bobrov A.F. 581

Novitskaya N.N. 439

Bobrova E.V. 383, 416

Novozhilova T.Yu. 377, 378

Bogatova R.I. 379, 564

Oboznov A.A. 501

Bogdanov Yu.V. 431

Oganov V.S. 402, 469, 545, 546, 547, 577

Bogdashevsky R.B. 416

Ohira Y. 459, 471

Bogomazova A.N. 439

Okuyama R. 459

Bogomolov A.V. 419, 441, 497, 498, 512, 616

Olenev N.I. 590

Bogomolov V.V. 384, 417, 460, 527

Ordjan N.E. 448

Bonatti S. 428

Orlov F. 593

Bondarenko R.A. 419

Orlov I.V. 440, 549

Bonev B.I. 473

Orlov O.I. 471, 548, 550

Bortnikov A.A. 471

Orlova I.V. 481

Bragina E.V. 434

Orlova T.A. 550, 559

Bragina M.P. 430

Ortega A. 599

Brainin B.P. 379

Osadtchy L.I. 551

Braje A.R. 610

Osipov Yu.Yu. 373, 447, 551

Brik A.B. 547

Osokina T.F.
614

Bronevskaya N.D. 418

Ostapenko A.N. 380

Bronnikov S.V 580

Osusky M. 606

Bruzzone F. 617

Ottaggio L. 428

Bubejev Ju.A. 419

Ovchinnikov V.V. 555

Bubeyev Yu.A. 496

Ovechkin I.G. 390, 391, 572

Bueverova E.I. 434

Pacak K. 510

Buhtiyarov I.V. 419, 420, 478

Padalka G. 486, 487

Bulychev A.A. 376

Padalko S.V. 550

Bumba W. 609

Paloski W.H. 552, 576, 583

Buravkova L.B. 385, 569

Panasyuk M. 553

Burkovskaya T.E. 421, 496

Panasyuk R.A. 513

Bursian A.V. 498

Parenko M.K. 584, 585

Butorina N.N. 434

Parkhomenko I.N. 553

Buzueva I.I. 586

Pasechny S.N. 390, 391, 572

Bykova V.A. 422

Pasekova O.B. 628

Bystritzkaya A.F. 423, 430

Pastushenkov D.A. 608

Canu M-H. 446

Pavlic L.L. 501

Capderou A. 392, 413, 596

Pavlov N.B. 554

Cardus D. 424

Pavlova E.N. 555, 565

Cermack M. 392, 413

Pavlova T.V. 556

Cesarone C.F. 428

Perevedenzeva E.V. 573

Chaka E.G. 409

Pershin K.B. 572

Chekirda O.I. 425

Pestov I.D. 557, 558

Chelnaya N.A. 421

Petrenko S.V. 639

Chentsov Yu.S. 507, 561

Petrova T.V. 559

Chernikov S.V. 592

Picquet F. 445

Chernikova A.G. 397, 398

Pippia P. 428

Chernikova L.A. 469

Pisarenko Yu.E. 425, 455, 560

Chernov O.E. 425

Pivina S.G. 448

Chernyakov I.N. 426, 590

Platonov Ya.G. 495

Chickina E. 465

Plotnikova S.I. 457

Chueva I.N. 440

Pochuyev V.I. 527

Chulaevsky A.O. 627

Poddubko S.V. 430

Churin A.A. 610

Podolsky I.G. 506, 507, 605, 561

Clement G. 503

Pogodin M.A. 560

Cohen B. 426, 634

Pogodina L.S. 561

Comtois J-M. 408

Pogorelov A.G. 501

D’yakova M.G. 430

Pokrovsky B.L. 562

Davydov B.I. 427

Polatajko J.A. 563

De-Doncker L. 445

Polkovenko O.V. 577, 642

Degan P. 428

Poluektova V.P. 515

Degterenkova N.V. 628

Polyakov V.V. 370, 395, 417, 449, 460, 472, 546, 564, 609,

Demey D. 429

Polycarpov N.A. 430

Demin E.P. 430

Ponomarenko K.V. 536

Demorzhi M.S. 394

Ponomareva I.P. 555, 565, 566

Derendyaeva T.A. 506

Pooshkin V.P. 595

Deshevaya E.A. 430

Popov I.I. 471

Divert G.V. 495

Popov S.S. 567

Divert V.E. 495

Popova A.F. 568

Dlusskaya I.G. 431, 432

Popova I.A. 515

Doarn Ch.R. 433

Popova J.A. 569

Dobrovolski V.F. 372

Portugalov S.N. 375

Dokunin I.V. 499

Potapov A.N. 461, 550, 569, 593, 600

Dolgobrodov S.G. 549

Potekhlna I.L. 390

Dolzhanov A.Ya. 393, 422, 433, 567, 585

Potievskaya V.I. 570

Domaratskaya E.I. 434

Potievsky B.G. 570

Domin A. 435

Pozdnyakov O.M. 394

Domracheva M. 381

Pozharitskaya M.M. 571

Donin K. 593

Prilutski D.A. 396

Donina Zh.A. 435

Prisk G.K. 632

Dorokhov V.B. 436, 437

Procofev A.B. 572

Dotsenko M.A. 438

Prokhorovskaya V.D. 384

Doumon C. 377

Prokof'ev A.B. 390, 391

Dovgusha V.V. 438, 439

Protasov N.N. 372, 594

Drescher J. 396

Pugachev I.V. 572

Drozhzhin A. 381

Pugachyev I.V. 590

Druzhinin S.V. 439

Radchenko S.N. 476, 573, 603, 616, 621

Dudin V.I. 492

Radysh I.V. 574

Dudkin K.N. 440

Raeva S.N. 574

Dudukin A.V. 581

Rafalt D. 486

Dupont E. 446

Rakajeva G.V. 573

Durnova G.N. 577

Raphan T. 634

Dvorak J. 606

Rasgulina M.A. 594

Dvornikov M.V. 441, 590

Razsolov N.A. 575

Dyemin Ye.P. 403

Remisov Yu.I. 419

Dygai A.M. 455

Repenkova L.G. 626

Dyshlyuk A. 441

Reschke M.F. 552, 576

Dzhenzhera L.Yu. 442

Revyakin Yu.G. 550

Dzidziguri D. 387

Rocker L. 464

Dzurkova O. 443

Rodionova N.V. 577

Edgerton V.R. 443, 466

Rodionova S.S. 469

Egorov A.D. 460

Roher A. 440

Egorov N.Yu. 436

Roland R. 443

Egorov Y.N. 439

Romanov A.I. 579

Elfimov A.I. 371, 588

Romanov S.P. 578

Eron Yu.N. 444

Romanov S.Yu. 534

Evans H. 546

Romanov Yu.A. 385

Evgeniy V. 499

Romasyuk N.B. 525

Falempin M. 445, 446

Roy R.R. 443, 466

Fanardjian V.V. 447

Rudanova E. 451

Farafonov N.S. 499

Rudneva R.I. 438

Fateev S.S. 447

Rudometkin N.M. 537

Fedorenko B.S. 439

Ryabinin V.A. 501

Fefelov O.V. 401, 453

Rybnikov O.N. 531

Feiveson A.H. 552

Ryzhenkov S.P. 369

Filatova L.M. 628, 629

Sadovnichiy V.A. 580

Filipenkov S.N. 447, 526

Saenko D.G. 583

Filyushina E.E. 586

Saenko I.V. 583

Flerov M.A. 448

Sakhnova T.A. 413, 596

Fokejev V.V. 599

Saling M. 603

Fokin K.A. 583

Salisbery F.B. 507

Fomicheva V.P. 372

Salnitski V.P 473, 580, 581, 600

Fomina G. 449

Saltykova M.M. 392

Freilenger G. 486

Samarin G.I. 417, 458

Frolov V.N. 507, 561

Samokhin V.G. 405

Fukunaga K. 471

Sanososuk T.M. 569

Fuller C.A. 449

Saphonov S.L. 505

Fuminori Kawano 643, 644

Saraev I.F. 601

Funtova I.I. 396, 400

Sarycheva N.N. 582

Gabel B.V. 506

Savchenko N.N. 385

Gabrielyan A.S. 408

Savilov P.N. 582

Gaidadymov V.B. 450

Sayenko D.G. 552, 576, 583

Galanov D. 465

Sayenko I.V. 486, 576, 583

Galichiy V.A. 450, 599

Schackelford L. 546

Galkin A.A. 614

Scherbakov V.I. 584, 585

Galleri G. 428

Scherbakova N. 416

Gavrilov L.I. 499

Scherbatykh I.Y. 585

Gavrilova L.N. 622

Scherbina O.I. 547

Gavrilova O. 451

Schlegel T. 424

Gekht B.M. 452

Schmerling M.D. 586

Generalov V.M. 401, 453

Schnaider V. 546

Generalova V.N. 535

Semjenov J.N. 396

Gerasimenko Yu.P. 416, 453, 470, 531

Sen'kin V.V. 586

Gerasimova E.G. 512, 616

Sergeev I.V. 551

Gerassimova I.A. 448

Sergeyev A. 381

Gerstenbrand F. 603

Sergushov K.P. 638, 639

Gerzer R. 465

Serkin G. 465

Gharib C. 400, 543

Severin V.G. 564

Ghernavkov A.F. 641

Severina I.Yu. 457

Gianna-Poulin C. 412

Shabelnikov V.G. 587

Globus R. 526

Shafirkin A. 462

Gnatchenko V.I. 527

Shaposhnikov E.A. 537

Godilo-Godlevsky V. 454

Shapovalova K.B. 587

Gol’ldberg E.D. 455

Sharipova L.M. 512

Golovkina O.L. 419, 455, 560

Shcherbakov G.Ya. 610

Golubchikova Z. 381

Shchoukin T.N. 437

Goncharov I.B. 381, 460, 548, 564, 626

Shekhovtsev I. 503

Gontareva N.B. 499

Shenkman B.S. 609

Gontcharov I.B. 456

Shepelev E.A.
605

Gordeev Yu.V. 421, 438

Sherstoboev E.Yu. 455

Gorelkin V.S. 457

Shevchenko L.G. 581

Gorgiladze G.I. 457, 458

Shevchenko L.V. 588

Gorodetski I.G. 473

Shevchenko O.I. 589

Goryachev S.N. 376

Shevchenko V.A. 439

Goto K. 459

Shevnitsyna S.A. 566

Goussev V.M. 549

Shishkanova Z.G. 472

Grechkina L.I. 597

Shishov A.A. 590

Gribkov A.L. 388

Shlykov Yu.V. 581, 589

Gridin L.A. 497

Shmakova L.V. 512, 616

Grigoriev A.I. 460, 461, 465, 510, 609

Sholokhov V.A. 525

Grigoriev Yu. 462

Shornikova M.V. 507, 561

Grigoryan E.N. 387

Shulenin A.P. 548

Grischenko V.V. 638, 639

Shulenina N.E. 580

Gritsuk A.I. 463

Shumilina G.A. 430, 564, 590

Grivennikov I.A. 501

Shuplyakov V.S. 549

Grunina T.Yu. 376

Shurshakov V. 617

Guekht A. 465

Sidorenko L.A. 501

Guell A. 489

Sidorov V.P. 591

Gughova I.V. 448

Signalova O.B. 506

Gulevskaja T.S. 463, 494

Simakova T.G. 571

Gulov V.P. 633

Simayeva L.M. 527

Gunga H.-C. 464, 473

Sinelschikov M.V. 592

Gurieva T.S. 605

Sinigin V.M. 405

Gurova L.A. 372

Sinopalnicov V. 447, 572, 593, 608

Gusakov V.A. 392

Sinyak Yu.E. 593

Gusev D.V. 497, 616

Sizov Yu.P. 477

Gusev E. 465

Skibinskaya T.R. 497

Gushin V.I. 430

Skorokhodov A.V. 565

Guzenberg A.S. 534

Skrebnev S.V. 590, 627

Haignere C. 489

Skuratov V. 564

Hamar D. 510

Skuratov V.M. 594, 595

Heer M. 465

Sled A.D. 491

Hermans V. 429

Sledkov A.Yu. 596

Hinghofer-Szalkay H.G. 543

Smirnov I.I. 613, 614

Hlavacka F. 443

Smirnova T.M. 423

Hodgson J.A. 443, 466

Smith S.M. 529

Hodyakov E.V. 639

Smolianina S.O. 411

Hoff Th. 510

Smolyanaya G.L. 481

Homenko M.N. 619, 620

Snigiryova G.P. 439

Homutinnikov V.V. 638, 639

Sobolev A.V. 596

Honda M. 459

Sofin A.V. 377

Hortencia Chavez H. 622

Sokolov A.Y. 597

Hui Yu 641

Sokolova I. 598, 631

Idrisov R.M. 512

Soldatov S.K. 599

Ignatova V. 382

Somers J.T. 576

Ihalainen A.A. 419

Sorokina E.I. 405

Ilyin E.A. 467, 468

Sosnitskaya L.N. 636

Ilyin V.K. 469

Soto E. 580, 599, 622

Inozemtseva L.S. 501

Spassky A.V. 610

Ioffe M.E. 469

Starostin V.I. 434

Isaev A.V. 471

Starshinov U.P. 574

Isaev G.G. 470

Stepanov S.V. 638, 639

Ishihara A. 471

Stepanov V.K. 420, 441, 590, 642

Ivan V. 499

Stepanova S.I. 450, 599, 600, 601

Ivanitsky G.A. 437

Stevens L. 532, 533

Ivanov A.I. 472, 504

Stoklitsky A.Yu. 526

Ivanov A.M. 444, 583

Stolbkov Yu.K. 602

Ivanov A.S. 500

Strekalov G. 487

Ivanov Y.A. 518

Strogov S.Ye. 610

Ivanova S.M. 472

Strollo F. 617

Ivanova T.N. 507

Struhal W. 603

Ivanovskaya T.V. 641

Sturia M. 617

Izmalkov P.V. 513

Subbotina L.A. 603

Jhans G. 507

Suchareva N.N. 497

Johannes B. 464, 473, 580, 581

Sugiura T. 459

Juravlyova O.A. 474, 515

Sukhanov A.A. 471, 550

Kabitskaya O.E. 402, 469, 546, 642

Sukhoterin A.F. 603

Kaczanowski R. 502

Summerer Leopold 617

Kalandarov S. 372, 373

Suprunenko E.A. 554

Kaleri A.Yu. 487, 500

Surin D.M. 516

Kalinichenko A.M. 547

Svidersky V.L. 457

Kalinichenko V.V. 475

Sychev V.N. 506, 507, 529, 604, 605

Kallistov D.Yu. 579

Sykora J. 606

Kamps N. 465

Syniak Yu.E. 594

Karakozov A.G. 520

Tabakov V.Yu. 623

Kareva M.A. 555, 565

Tagliafierro G. 617

Karpova A.V. 633

Tairbekov M.G. 468, 469, 480, 606

Karpova L.D. 476

Takeshi Nomura 643, 644

Kasatkina L.F. 452

Tank J. 396

Kaspranskiy R.R. 380, 384, 392, 527, 528

Tayanovsky V.U. 621

Katayev Yu. 381

Tcherbakov G.Ya. 611

Katuntsev V.P. 551

Tejblum M.M. 477

Kawano F. 471

Thomas Berger 617

Kazakov V.V. 388

Thsetlin V. 564

Keck M. 464

Tikhonov M.A. 403, 404, 435

Khachaturyan M.L. 477

Timanin E.M. 388

Khanin A.V. 582

Titomir L.I. 413, 596

Kharitonov N. 609

Tkachenko V.K. 572

Khazins E.D. 439

Tolboev M.O. 564

Khodorovich A.M. 574

Tomi L. 408

Kholod O.N. 384

Tomilovskaya E.S. 607

Khomenko M.N. 420, 478

Toporisheva O.S. 608

Khorosheva Ye.G. 529

Totev G.M. 583

Khrushchov N.G. 434

Trukhanov K.A. 462, 587, 608, 609, 610

Khudov V.V. 479

Trunov V.G. 596, 413

Kirsch K. 464, 473

Tschan H. 395, 609

Kiseleva E. 503

Tsetlin V.V. 434

Kislyakov Yu.Yu. 441, 480, 492

Tumanovsky Yu.M. 582

Klimovitskii V.Ya. 468, 480

Turchaninova V. 381, 382

Kofnova I.N 481

Turkin V.V. 610

Kogdenko A.R. 481

Turzin P.S. 614, 615

Kolesnitchenko O.Yu. 628, 629, 630, 631

Tverskoy B.A. 430

Kolesova N.A. 482

Uglova N.N. 620

Koloteva M.I. 483, 622

Ukraintsev A.D. 481, 610, 611

Kononov D.V. 628, 629, 630

Ulayanova N.A. 610

Konovalov G.A. 392

Umnova M.M. 612

Konovalova D.A. 634

Ushakov B.N. 615

Koralewsk E.I 464

Ushakov I.B. 393, 422, 433, 613, 614, 615

Koreshkov V. 382

Usov V.M. 441, 497, 498, 616

Kornilova L.N. 443, 483

Uspensky S.V. 616

Kornyushenkova I.N. 484

Ustinova K.I. 469

Korolkov V.I. 421, 438

Uva B.M. 617

Korolyova L.V. 621

Vachon M. 408

Koryak Yu. 485, 486, 487

Vaida P. 392, 413, 596,

Korzun V. 487

Vana N. 617

Koska J. 510

Vartbaronov R.A. 618, 619, 620

Kotelnikov G.P. 488

Vaschilo B.A. 559

Kotelnikov M.G. 634

Vasilenko V.V. 621

Kotov A.N. 403, 404, 435, 564

Vasin A. 462

Kotov S.A. 488

Vasin M.V. 621

Kotovskaya A.R. 449, 483, 489, 490, 622

Vasin Yu.A. 500

Kovachevich I.V. 456

Vasina N.V. 573

Kozarinov V.I 473

Vasjuk V.A. 535

Kozerenko O.P. 491

Vassilenko L.V 574

Kozharinov V.I 580

Vassilieva O.N. 469

Kozhemyakina E.Sh. 413, 596

Vedenicheva N.P. 535

Kozinets G.I. 472

Vega R. 599, 622

Kozlov V.V. 491, 492, 493

Verbitskaya J.S. 437

Kozlovskaya I.B. 395, 415, 465, 486, 487, 552, 576, 583, 607, 609,

Verner A.I. 463

Krasheninnikova T.K 481

Vetrova Ye.G. 515

Krasnopevtseva N.V. 481

Viaggi S. 428

Krasnov I.B. 463, 494, 507, 561, 612

Vigas M. 510

Krasnova V.V. 571

Vikhrok T.I. 623

Krivitsina Z.A. 628, 631

Vil-Viliams I.F. 483, 490, 622

Krivobok N.M. 411

Vinokhodova A.G. 423, 430

Krivolapov V. 381, 382

Vlasov V.B. 432

Krivoschekov S.G. 495

Voeikova T. A. 623

Krivosheev B.V. 382, 551

Volegov A.I. 624

Krotov V.P. 496

Volkova M.F. 390

Krylova A.E. 455, 496

Voloshin O.V. 536, 580

Kryukov V.M. 582

Vornovsky V.A. 582

Ksinantova L. 510

Vorobiov V.E. 625, 626

Kuchinova T.V. 522

Vorobyev O.A. 420, 590, 627

Kuftyreva T.P. 497

Vorona A.A. 627

Kukushkin Yu.A. 419, 441, 497, 498, 616

Voroncov Yu.I. 512

Kulaev B.S. 498

Voronin L.I. 392, 527, 528, 546

Kulev A. 381

Voronkov Yu.I. 384, 628, 629, 630, 631

Kulikovskaya N.V. 580

Voster A. 511

Kurbatova O.L. 384

Vostrikova L.V. 474, 515

Kurmazenko E.A. 499

Vovenko E. 598, 631

Kutina I.V. 379

Vyushina A.V. 448

Kuzicheva E.A. 499

Wastney M.I. 529

Kuznetsov V.N. 516

West J.B. 632

Kuznetsova T.V. 457

Wood S. 412

Kvasova M.M. 405

Yakimovitch N.V. 628

Kvetnansky R. 510, 543

Yakovlev N.V. 633

Labetskaya O.I. 472

Yakovlev V.N. 582

Lairov I.A. 621

Yakushin S.B. 634

Lakhin P.V. 409

Yamada Sh. 459

Lakota N.G. 500, 564

Yamscvhikov N.V. 634

Langlet C. 446

Yarlykova Yu.V. 472

Lapa V.V. 472, 501

Yashkov A.V. 488, 634

Larina I.M. 500, 529

Yasnyi S.I. 640

Larina O.N. 384, 501, 610

Yatsenko V.P. 635, 636

Lasseur Cr. 429

Yegorov A. 381

Laszczynska J. 502

Yesjakov V.V. 599

Lathan C.E. 503

Yoshiaki Takeno 643

Lavrov V.I. 626

Yoshinobu Ohira 643, 644

Lavrova I.N. 435

Yoshioka T. 459

Lebedev A 503

Young L.R. 636

Lebedev V.M. 610

Yuri Akatov 617

LeBlanc A. 546

Zabolotskaya I.V. 515

Lechner-Steinleitner S. 603

Zabolotsky V.V. 564

Legen’kov V.I. 384

Zagibalova L.B. 595

Lemeshchenko N.A. 504

Zagustina N.A. 378

Leutin V.P. 495

Zaitsev S.N. 379

Lev I. 499

Zaitseva G.V. 610

Levashov M.I. 505

Zamaletdinov I.S. 537

Levina A.A. 472

Zaprisa N.S. 637

Levinskikh M.A. 506, 507, 604, 605

Zaprivoda L.P. 386, 637

Limon A. 599

Zaritzkiy A.R. 573

Lipina T.V. 507

Zarubina K.B. 430

Lipshits M. 518

Zarubina K.V. 590

Litovka I.G. 410, 547

Zasyad'ko K.I. 638, 639, 640

Litvinenko V.I. 482

Zavalnyuk V.P. 527

llyin E.A. 624

Zharov E.V. 627

Lobascio C. 511

Zhdan'ko I.M. 627

Louisie F. 449

Zhdanov V.V. 455

Lozbin A.S. 508, 509

Zhdanova O.O. 414

Lubashev Ya.A. 509

Zheng Shen 641

Lubasheva S.V. 509

Zidra S.I. 571

Lubimenko V.N. 551

Zolotova-Haydamaka N.V. 642

Lukianyuk V.Yu. 483, 622

Zuev V.G. 567, 585

Lyamin V.R. 381, 622

Zueva L.V. 455, 642

Lyubimenko V. 382

Zujev V.G. 427, 599, 613, 614

Macho L. 510

Zunino A. 428

<<< back